نرم افزار جامع حقوق و دستمزد

امکان مدیریت حضور و غیاب با قابلیت محاسبه حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی

 

نرم افزار حقوق و دستمزد كارابان، یك نرم افزار جامع محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل می باشد كه قابلیت عملكرد به صورت مستقل و وابسته به نرم افزار حضور و غیاب كارابان را دارا می باشد.
در صورت استفاده از این سیستم به صورت وابسته به سیستم حضور و غیاب كارابان، نرم افزار این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد تا نتیجه محاسبات كاركرد انجام شده در بخش حضور و غیاب بصورت خودكار به نرم افزار حقوق و دستمزد منتقل شده و محاسبات بعدی روی آن انجام گیرد.

برتری های حقوق و دستمزد کارابان

برخی از ویژگی‌های نرم‌افزار حقوق و دستمزد كارابان نسبت به سیستم‌های مشابه به شرح زیر می‌باشد:

امكان دریافت اطلاعات كاركرد به صورت خودكار از نرم افزار حضوروغیاب
امكان تعریف انواع آیتمهای پرداختی و كسورات به همراه تعریف فرمول دلخواه در صورت لزوم
محاسبه خودكار مالیات با در نظر گرفتن پارامترهای مالیاتی و جدول مالیاتی تعریف شده
تشخیص هوشمند ماهیت مقادیر وارد شده (مبلغ یا مقدار كاركرد)
امكان ثبت مقادیر مشخص برای هریك از آیتم های هریك از پرسنل جهت استفاده در هر دوره
امكان تعیین آیتم مورد نظر به عنوان آیتم بیمه و یا مالیات از بین آیتم های موجود
امكان تعریف انواع جدول مالیاتی و انتساب به هر یك از پرسنل
امكان صدور گزارش لیست حقوق به صورت پارامتریك با قابلیت طراحی گزارش
امكان صدور فیش حقوقی با قابلیت طراحی انواع فیش حقوقی
امكان ثبت كاركرد مربوط به هر یك از پرسنل به صورت انفرادی و یا گروهی در یك ماه و سال مشخص

قابلیت های سیستم حقوق و دستمزد

 
Slider
© 2024 KARAPARDAZ. All Rights Reserved. Powered by Kara Webex