قفل مقابل برقی

karaban-t-mbelock-1
قفل های مقابل برقی با اتصال در طرف مقابل زبانه ی قفل و بر روی قاب در و یا لنگه دوم در امکان بازگشایی انواع درب های چوبی، فلزی و ... را از طریق دستگاه های کنترل دسترسی کارابان در اختیار می گذارد.
رتبه بندی: هنوز رتبه بندی نشده